Archive

日文の日記

林作和林た識唔識的呢?

P.S.:林作和優鬱你的夢有沒有關係呢?

二零一八年五月二十一日

Advertisements

今日學日文,給我發現了とで這個字,而這組字的發音就很像廣東話的”多爹”.而とで的中文解釋就是”在”的意思.

我就有個想法,就是是不是當年日本仔佔領香港時,日本仔講邊個係唔係到時(即點名),而另一個人就會說とで(多爹),即”在”的意思.後來D人叫人”唔好吟多爹,行開D啦”.即有唔好”在”這裡,行開D的意思.

不知這種猜想是否正確.

二零一七年五月九日